Vedtekter

Classiske Motorbåter (CMB)

org. Nr. 983 027 776

 

Vedtekter

 

Oppdatert 22/11-2014

 

1. Navn

 

Classiske Motorbåter, CMB, er en landsomfattende sammenslutning av lokallag og enkeltmedlemmer.

Foreningens Engelske navn er Classic motorboats of Norway

 

2. Formål

 

CMB er en interesseforening for eiere og interessenter av klassiske motordrevne båter.

Foreningen skal fremme medlemmenes interesse for bevaring av båtene og dokumentasjon av båtenes historikk.

Det skal legges vekt på sosiale treff og medlemsmøter.

 

3. Organisasjon

 

3.1 Årsmøtet

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet.

 

3.2 Styret

Mellom årsmøtene er styret foreningens høyeste organ.

 

3.3 Lokallag og kontaktpersoner

I et geografisk avgrenset område kan det etableres lokallag for å forestå lokale arrangementer.

Lokallaget ledes av et arbeidsutvalg og er underlagt styret.

Styret kan fungere som et lokalt arbeidsutvalg hvis dette er hensiktsmessig.

I et geografisk avgrenset område, der opprettelse av lokallag ikke er mulig, kan styret knytte til seg

lokale kontaktpersoner for tilrettelegging av arrangementer.

 

3.4 Interessegrupper

Det er åpent for medlemmene å danne spesielle interessegrupper, gruppene underlegges styret.

 

4. Medlemskap

 

4.1 Medlemskap

Alle med spesiell interesse for foreningens formål kan søke om medlemskap.

 

4.2 Kontingent

Styret fastsetter årskontingent, og fordeler midler i henhold til budsjett og påløpte utgifter.

Økning av kontingenten utover 10 % må behandles av årsmøtet.

 

4.3 Eksklusjon

Styret kan ekskludere et medlem dersom det forvolder foreningen stor skade gjennom omtale eller opptreden.

 

4.4 Æresmedlemskap

Hvis en person har hatt særdeles stor betydning for foreningen, og aktivt fremmet denne,

kan årsmøtet utnevne dette medlem til æresmedlem.

Æresmedlemskap innebærer livslangt, kostnadsfritt medlemskap. Kandidater innstilles av styret.

 

5. Sammensetting av styret og arbeidsoppgaver.

 

5.1 Styret består av:

Formann

Økonomiansvarlig/kasserer

3 styremedlemmer

4 varamedlemmer

 

Styremedlemmer velges for to år av gangen, og bør til enhver tid bestå av minst 3 personer fra forrige periode.

 

5.2 Styremøter

Formannen skal innkalle til styremøte ved behov, eventuelt etter anmodning fra et styremedlem.

Det skal føres styremøteprotokoll av et styremedlem valgt av styret.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styrets medlemmer er til stede.

Ved stemmelikhet har formann dobbeltstemme.

Ved fravær av formann skal kasserer tre inn i formannsfunksjonen og innkalle til, og lede styremøter.

Ved formannens fravær har kasserer dobbeltstemme.

 

5.3 Styrets og de lokale arbeidsutvalgs plikter

Styret skal:

Føre medlemsliste og matrikkel

Iverksette årsmøter

Iverksette vedtak fattet på årsmøtet

Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi

Representere foreningen utad

Være pådriver overfor lokallag

Sørge for utgivelse av medlemsbladet Motorkrysser’n, matrikkel samt oppdatering av websidene.

 

Følgende roller fordeles blant styremedlemmene:

Arrangementsansvarlig

Sponsor- og rabattavtaler

Medlemseffekter

 

Arbeidsutvalg skal:

Lokallags arbeidsutvalg skal organisere lokale treff, arrangementer og medlemsmøter.

Lokallags arbeidsutvalg kan arrangere eget årsmøte, med valg av verv for å forestå driften av lokallaget. Protokoll sendes styret.

Hvis et arbeidsutvalg forvalter økonomi skal det føres eget regnskap som koordineres med styret.

 

5.4 Økonomiske forhold

Treff og arrangementer skal finansieres av deltakerne på det aktuelle treffet eller arrangementet.

Lokallag, komiteer og arrangører kan søke styret og eventuelt tildeles ekstraordinære tilskudd når det

foreligger spesielle grunne for dette.

Formann og kasserer har, hver for seg, prokura.

Regninger attesteres av formann eller kasserer i tillegg til ett styremedlem.

Regnskapsåret går fra 1/10-30/9.

 

6. Årsmøtet og ekstraordinært årsmøte

 

6.1 Årsmøtet avholdes årlig.

 

Årsmøtet skal behandle:

1. Valg av møteleder og referent

2. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll

3. Årsberetningen fra styre

4. Revidert regnskap og budsjett

5. Innkomne forslag

6. Valg

 

Styret varsler tidspunkt for årsmøtet.

Agenda samt saksliste skal sendes ut sammen med innkalling til ordinært årsmøte.

Innkalling sendes skriftlig,(forandret til e-mail, cmb´s hjemmesider og Facebook etter årsmøtet 2012) frist er senest 2 uker før årsmøtet.

 

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.

Benkeforslag tillates kun ifm. valg av styremedlemmer.

 

Årsmøtet treffer avgjørelser med simpelt flertall, såfremt vedtektene ikke sier noe annet.

Ved stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget.

 

Vedtekter og klasseregler endres med 2/3 flertall.

 

6.2 Ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje skriftlig, og med minst 2 ukers varsel. Sakslisten skal følge vedlagt.

Ekstraordinært årsmøte behandler kun den eller de saker som innkallingen omfatter.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når mer enn 20 % av medlemmene skriftlig overfor styret krever dette,

eller når styret anser det som tvingende nødvendig.

 

6.3 Møterett, stemmerett og forhåndsstemmer

Medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett og rett til å fremme forslag.

Ved medlemskap oppført med flere familiemedlemmer, teller kun 1 stemme.

 

Er et medlem forhindret fra å møte til årsmøtet gis det anledning til å avgi forhåndsstemme eller fullmakt.

Forhåndsstemme sendes årsmøtet ved styret’. Forhåndsstemmegiveren skal tilkjennegi sitt syn i hver enkelt sak.

Skjema for forhåndsstemme skal følge med innkalling til årsmøtet.

Det kan kun medbringes én fullmakt pr medlem til årsmøtet.

 

Årsmøtet velger styre i CMB slik:

Formann (velges for 2 år)

Kasserer/sekretær (velges for 2 år)

3 styremedlemmer (velges for 2 år)

4 varamedlemmer (velges for 1 år)

2 valgkomite (velges for 2 år)

 

6.4 Valgkomite

Valgkomiteen består av 2 medlemmer som ikke sitter styret, og velges for 2 år av gangen.

Valgkomiteens innstilling presenteres i innkalling til årsmøtet.

 

6.5 Oppløsning

Foreningen kan kun oppløses når ¾ av de stemmeberettigede på årsmøtet stemmer for dette.

Eventuelle verdier gis norske sjøfartsmuseer.

 

 

Klasseregler

 

Klubbens medlemsbåter er delt inn i 8 hovedgrupper:

1. Hekkbåt

2. Torpedotypebåt

3. Racer / runabout

4. Passbåt / åpen turbåt/snekke

5. Hyttebåt / campingbåt

6. Motorkrysser

7. Klassisk nybygg

8. Retrodesign

 

Medlemsbåter kan være av tre eller metall.

Båtene skal være tegnet før 1970.

Retrodesigns skal være bygget i tre.

Båtene bør i størst mulig grad ha dokumentert historikk og tilgjengelige tegninger.

Båtene skal være bygget som lystbåt, representasjonsbåt, eller ombygget nyttefartøy der linjene er lystbåtinspirert.

De skal være tegnet av kjent designer/konstruktør eller inspirert av sådan.

Kun medlemmer med klassifisert båt får føre CMB-vimpel.

 

1. Hekkbåt

 

Liten motorisert lystbåt med rett, vertikal, forstevn, utoverhengende hekk og kravellbygd skrog.

 

2. Torpedotypebåt

 

Motorbåttype utrustet med torpedohekk. Båttypen er enten åpen eller med overbygg.

Båtens lengde er oppad begrenset til rundt 35 fot og kravellbygd.

Forstevnen er enten vertikal og rett, eller med svak kurvatur.

 

3. Racer/runabout

 

Rask, lettbygd og sportslig båt, runabout er mer solid bygd. Hastighet er betinget av tidsepoke båten er bygget i,

frem til 1914 anses 12-14 knop som rask, deretter 20-25 knop.

Typen er en dagsturbåt med eller uten vindskjerm, men uten overnattingsmuligheter.

I visse tilfeller aksepteres også tak over vindskjermen.

Båten er, avhengig av tidsepoke, enten rundbunnet eller med skarpe slag, kravellbygd eller klinkbygd.

 

4. Passbåt / åpen turbåt/ snekke

 

Åpen båt, eventuelt med dekk og vindskjerm. Snekker kan ha liten hytte. Størrelse fra ca 15 til 30 fot. Båten kan være klinkbygget. Det stilles spesielt høye krav til originalitet, og godt vedlikehold.

Snekker skal være bygget før 1960 og ha kjent konstruktør eller båtbyggeri.

 

5. Hyttebåt / campingbåt

 

Plattgattet motorbåt som størrelsesmessig er opp til rundt 33 fot. Overnattingsmulighet i for eller aktercabin.

 

6. Motorkrysser

 

Båter som størrelsesmessig er over rundt 35 fot og har overnattingsmuligheter.

Tidlige utgaver har gjerne styrecockpit midtskips etterfulgt av salong og aktercockpit,

senere utgaver har stor sentercockpit og evt. akterkabin.

Begge generasjoner har muligheter for overnatting foran styrecockpit.

 

7. Klassisk nybygg/kopi

 

Båter som beskrevet over, tegnet før 1970, men bygget i nyere tid. Kan klasses dersom konstruksjon og

materialvalg er av høy kvalitet.

 

8. Retrodesign

 

Denne gruppen omfatter båter tegnet i nyere tid, men med linjeføring inspirert av båter tegnet før 1960.

Retrobåter klasses dersom konstruksjon og materialvalg er av høy kvalitet.

Det stilles spesielt høye krav til utførelse

 

Utviklet med HTML5 og CSS3 av akzidenz as
Copyright © 2013 CMB